نام دوره ثبت نام
پایش (مانیتورینگ) سیستم آموزش و یادگیری ثبت نام
نقش آموزش و توسعه منابع انسانی در بهبود شاخص های رقابت پذیری ثبت نام
هنر متقاعد سازی در مذاکرات ثبت نام
بازرگانی خارجی برای مدیران غیر بازرگانی ثبت نام
مدیریت تبلیغات برای مدیران( سرمایه گذاری نه هزینه) ثبت نام
مدیریت چابک -ضرورت سازمان های ایرانی (بعد از تفاهم هسته ای) ثبت نام
طرح کسب و کار (Business Plan) ثبت نام
روش های نوین در روان سازی مذاکره ثبت نام
اصول و مبانی مدیریت تبلیغات ثبت نام
مدیریت منابع انسانی CRM ثبت نام
مدیریت استراتژیک برند ثبت نام
مدیریت چابک – ضرورت سازمان های ایرانی (بعد از تفاهم هسته ای) ثبت نام
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها ثبت نام
بازاریابی خلاق ثبت نام
روشهای نوین کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک با رویکرد توسعه اقتصادی ثبت نام
ایده پردازی تجاری از تئوری تا عمل ثبت نام
طرح کسب و کار (Business Plan) ثبت نام
مدیریت افراد ناسازگار و مشکل آفرین ثبت نام
مدیریت استراتژیک ثبت نام
تفکر ناب ، تولید ناب ثبت نام
تفکر سیستمی ثبت نام
آشنایی با سیستم خطاناپذیر ( پوکا یوکا ) ثبت نام
بایگانی اسناد و مدارک اداری و فنی ثبت نام
مهندسی مجدد در سازمانها (Reengineering) ثبت نام
مدیریت مبتنی بر هدف (M.B.O) ثبت نام
مدیریت اقتصاد خانواده با حفظ سرمایه اجتماعی ثبت نام
گزارش نویسی اداری ثبت نام
بازاریابی برای مدیران غیر بازرگانی ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری ثبت نام
مدیریت خوشنامی و استراتژی کسب رضایت مشتری ثبت نام
مدیریت زمان ثبت نام
مدیریت تحول ثبت نام